ร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดผลิตภัณฑ์ที่ควรจะเกิด
ในอนาคตนะครับ   อีก 20 ปี ข้างหน้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรา
ต้องขายได้ ออกแบบเสร็จแล้ว  Export สร้างเป็นงานนำเสนอ
ของกลุ่มนะครับ..

มีอะไรน่ารัก ๆ มาให้ดูนะ

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=xBZH5vhuauQ

 

สมาชิกแต่ละทีมรวมกันนำเสนอ  โดยใช้โปรแกรมนำเสนอตามที่
ทีมเลือกใช้  หน้าชั้นเรียน 
และส่งไฟล์ใน Google Classroom  
แชร์ไฟล์งานนำเสนอไปให้เพื่อนๆ ด้วยนะครับ

 

แต่ละทีมร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม แบบประเมิน หรือ
ส่งคะแนนประเมินเพื่อนได้ที่  E-mail: krupiphat@ymr.ac.th