สายแทงค์ร่วมกันสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน
ในกลุ่ม  ค้นคว้าดูนะว่า มีหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ อะไรบ้าง
ที่เราควรคำนึงถึง หากจะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคตedit by: krupiphat.com

   

สมาชิกรวมกันนำเสนอข้อค้นพบ "หลักการพื้นฐานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์"
ที่ได้ โดยใช้โปรแกรมนำเสนอตามที่กลุ่มเลือกใช้ ส่งใน
Classroom ครับ  แชร์ไฟล์นำเสนอไปให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่นด้วยนะ

แต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม แบบประเมิน หรือ
ส่งคะแนนประเมินเพื่อนต่างกลุ่มได้ที่ E-mail:krupiphat@ymr.ac.th