เลือกผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่กลุ่มตนเองสนใจ จากนั้นให้
สมาชิกนัดหมายลงพื้นที่เพื่อสอบถาม ค้นคว้า สัมภาษณ์
กลุ่มผู้ผลิต ถึงแนวคิดความเป็นมาของการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่เด็ก ๆ สนใจ พร้อมทั้งเก็บภาพกิจกรรมและค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งสืบค้นต่าง ๆ เพื่อประกอบ
การสร้างงานนำเสนอ ในหัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการออกแบบชิ้นงาน"

 


edit by: krupiphat.com

 

นำข้อมูลจากการลงพื้นที่ และค้นคว้าเพิ่มเติมนำเสนอ
ให้กับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน

   

แต่ละทีมร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม
แบบประเมิน หรือส่งคะแนนประเมินเพื่อนได้ที่
E-mail: krupiphat@ymr.ac.th